Taktzirim-Header

בכנס יתקיימו הרצאות קצרות במושבים מקבילים, בהם יוצגו מחקרים של חברי סגל ותלמידי מחקר.
להלן רשימת ההרצאות, לחצו על תקציר ההרצאה לקריאה נוספת.

מושב ב1: חשיבה מערכתית וגלובליזציה בחינוך:

 1. חשיבה מערכתית במנהיגות חינוכית- מר חיים שקד ופרופ’ חן שכטר, אוני’ בר- אילן. תקציר ההרצאה
 2. מעורבות עמותות בבתי ספר: מקרי בוחן מישראל ומגרמניה- נטע שגיא ודר’ מירי ימיני, אונ’ תל- אביב. תקציר ההרצאה
 3. פיתוח ייחודיות בית ספרית: אסטרטגיות ניהול ועמדות מורים בזיקה למחויבותם של המורים לתהליך- איריס סוויסה ודר’ ניצה שוובסקי, המכללה האקדמית גורדון. תקציר ההרצאה

מושב ב2: תהליכים ארגוניים וחדשנות בחינוך

 1. ‘להיות או לא להיות מורה: מניעי הפניה להוראה והזהות המקצועית של פרחי הוראה בשנה הראשונה ללימודים- גב’ שוש פוגל, המכללה האקדמית חמדת הדרום ודר’ זהר טל, המכללה האקדמית חמדת הדרום ומכללת בית ברל. תקציר ההרצאה
 2. רפורמת ‘אופק חדש’: האם ובאיזו מידה הביאה הרפורמה לשיפור באטרקטיביות מקצוע ההוראה והישגי התלמידים במערכת? דוקטוראנט – דוד מעגן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואונ’ בר-אילן. תקציר ההרצאה
 3. קידום מטרות בית הספר באמצעות הפורטל הבית ספרי- דר’ נגה מגן-נגר, המכללה האקדמית גורדון ואוני’ בן-גוריון, ומר רוני דיין, משרד החינוך. תקציר ההרצאה

מושב ב3: ניהול, קבלת החלטות ואתיקה בחינוך

 1. קבלת החלטות של הנהלות בתי ספר אודות מימוש השעות הפרטניות ברפורמת עוז לתמורה- דר’ עמנואל תמיר, המכללה האקדמית אוהלו. תקציר ההרצאה
 2. הרקע המוטיבציוני להתנהגות אזרחית והתנהגויות לא אתיות בקרב עובדי מנהל ופיקוח במשרד החינוך בישראל- גב’ טניה לוי, דר’ אורלי שפירא לשצ’ינסקי ודר’ יוסי קליין, אוני’ בר- אילן. תקציר ההרצאה
 3. ‘דברים שרואים מכאן לא רואים משם’: תפיסות מורים את תפקיד המנהל- אושרית קולטן ודר’ הודיה הופמן, המכללה האקדמית חמדת הדרום. תקציר ההרצאה

מושב ג1: התפתחות מקצועית בחינוך

 1. עוגני קריירה אישיים ובחירת תכנית לימודים לתואר שני בחינוך- דר’ זהר טל, המכללה האקדמית חמדת הדרום ומכללת בית ברל ודר’ חיה אלטרץ, מכללת בית ברל. תקציר ההרצאה
 2. מנגנוני הלמידה של מנהלי בתי ספר: פיתוח כלי חדש- קדח מואפק ופרופ’ חן שכטר, אוניברסיטת בר- אילן. תקציר ההרצאה
 3. תחושת מסוגלות של הגננת ותפישתה את מצוינות גן הילדים- קרן סרוסי ודר’ יעל פישר, המכללה האקדמית אחווה. תקציר ההרצאה

מושב ג2: מנהיגות וערכים בחינוך

 1. מנהיגות מעצבת: גורמים ותוצרים- גב’ נירה שלו, האוני’ הפתוחה. תקציר ההרצאה
 2. שדרת המנהיגות: מבנה, תפקיד והכשרה- דר’ אלכס שניידר, דר’ חיה אלטרץ וגב’ עינת יצחק- מונסנגו, המכללה האקדמית בית ברל. תקציר ההרצאה
 3. הטרוגניות פונקציונאלית בצוותי הניהול: תפקידה המתווך של מנהיגות מנהלי בתי הספר- דר’ פסקל בן אוליאל, אוני’ בר אילן ופרופ’ אנית סומך, אוני’ חיפה. תקציר ההרצאה